понедельник, 22 февраля 2010 г.

Serj Tankiane miacel e Teghuti Sharjmane !~
Hello There,

You recently had reached out to Serj regarding having him look into the
goings on with the Teghut Forest and supply  a statement.  He has done so
and you can find it below.  I am going to see if we have a song that we can
allow your cause to stream on the website for non-commercial purposes.  I
will get back to you later about that, but in the meanwhile, Serj's
statement is below.

"The destruction of wildlife and environmental havens can no longer
be excused for the sake of progress or the attainment of natural resources.
Civilization walks a tight rope between survival of self
and destruction of all. Based on our historical past and our current
geopolitical reality, self reliance for food, water, and energy is extremely
important. The destruction of wildlife and the resulting addition to carbons
in the air have created the conditions for global warming that severely
limit our self reliance. Mining is against our combined interest as a people
and nation."

Best,
George Tonikian

Բարև,

Վերջերս դուք նամակ էիք հղել Սերժին, որպեսզի նա ծանոթանա Թեղուտի անտառի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններին և հայտնի իր դիրքորոշումը, որն էլ դուք կարող եք գտնել ստորև: Ես կտեսնեմ, թե արդյոք ունենք այնպիսի մի երգ, որը կարող ենք թույլ տալ, որ ձեր շարժումն օգտագործի ոչ առևտրային նպատակներով: Այս առումով ավելի ուշ կկապվեմ ձեզ հետ, իսկ առայժմ ահա Սերժի ուղերձը:

§Բնության և շրջակա միջավայրի ավերումն այլևս չեն կարող արդարացվել առաջընթացով և բնական ռեսուրսների օգտագործմամբ: Քաղաքակրթության գոյատևումն այսօր միայն մեկ բարակ գծով է անջատված ամենի կործանումից: Հաշվի առնելով մեր պատմական անցյալն ու ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրականությունը` չափազանց կարևոր է սննդի, ջրի և էներգիայի սեփական ռեսուրսներով ապահովված լինելը: Բնության ավերումն ու դրա հետևանքով մթնոլորտ արտանետվող ածխածնի ծավալների ավելացումը պատճառ են հանդիսանում գլոբալ տաքացման` ինչն էլ չափազանց սահմանափակում է սեփական ռեսուրսներով ապահովված լինելու մեր հնարավորությունը: Հանքարդյունահանումը չի բխում մեր` որպես ժողովուրդ և ազգ, ընդհանուր շահերից:¦

Լավագույն մաղթանքներով,

Ջորջ Տոնիկյան

http://lragir.am/engsrc/society16908.html
http://www.a1plus.am/en/social/2010/02/22/serj-tankian
http://armenianow.com/social/21094/rock_star_responds_to_environmental_appeal
http://www.panorama.am/en/society/2010/02/19/ecology-tankyan/
http://abrosha.livejournal.com/4286.html#comments

http://www.panarmenian.net/news/rus/?nid=43219
http://news.am/ru/news/world/14920.html
http://www.aysor.am/ru/news/2010/02/22/tankyan-teghut/
http://7or.am/hy/news/2010-02-22/11254/

4 комментария:

Анонимный комментирует...

Erkir median el haytnec ayd lur@

bnamard комментирует...

ohhhhh super!

Анонимный комментирует...

morе than ѕpеcificallу, mеasuгe one
is a gentle ԁгainіng Gesturе tantrіс massаge
healer who is self-employed, differs from that of the emрlοуed.

Whеn іt up to the tοes and monіtοr lіzагd how she behаvеs.


My site :: tantric massage london

Анонимный комментирует...

It is a truly full record book and how to plow tinnitus with the help of some of the nigh good
common people remedies. Music therapy condition characterized by listening noises
that have got no external origin. Antibiotics: Antibiotics such as
erythromycin, the ears, affects just about one in five hoi polloi, according to the Mayo Clinic.
In some the great unwashed, it may get and go, digestion and get
a ablutionary issue on your bowel. Sometimes a audience aid is sites mastered infra for some solutions.


my weblog: flavonoids tinnitus