среда, 28 ноября 2007 г.

Trip to Teghut Forest .,,.,. //|\\'..//|\\',.,,..,

Vardan Hovhannisyan {vhovhan@gmail.com} wrote :


Want to see Teghut Forest with your own eyes?

Talk with the people from near cities/villages?

Shoot some photos or just to enjoy the nature?

Join us visiting Teghuts forest!

Please reply in this topic if you want to join the trip to Teghuts Forest.
The trip will cost starting 3500 AMD (depends on count of people)
***
Ուզում եք տեսնել Թեղուտի Անտառը Ձեր սեփական աչքերով ?
*
Իմանալ հարակից տարածքներում բնակվող մարդկանց կարծիքը ?
*
Լուսաբանել կատարվելիքը~?
կամ պարզապես Վայելել Հայրենի Բնությունը~
*
Միացեք'

Комментариев нет: