понедельник, 30 ноября 2009 г.

Soon armenia will appear in RED BOOK!!! hurry up!

Հայտնում ենք Ձեզ, որ ս.թ. դեկտեմբերի 1 - ին, ժամը 15.00 - ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության նիստերի դահլիճում տեղի կունենան հասարակական լսումներ նվիրված §Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին¦ և §Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերին:

Քանի որ նյութերը ծավալուն են, հնարավոր չէ դրանք տեղադրել նախարարության կայքում:

Նյութերի էլեկտրոնային տարբերակը կարող եք ստանալ /Flesh - ով/ բնապահպանության նախարարության Շրջակա միջավայրի պահպանության վարչությունից / Տատյանա Դանիելյան, Հասմիկ Գևորգյան հեռ. 585326/:ՀՀ բնապահպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Հեռ. 523835, 091512575

4 комментария:

Анонимный комментирует...

Hello! I'm newbie in Internet, can you give me some useful links? I know only about Yahoo [url=http://yahoo.com]Yahoo[/url] http://yahoo.com Yahoo

Анонимный комментирует...

行かなくてはなりません。 [url=http://ci2s.org/viagura.htm]バイアグラ 服用[/url] バイアグラ

Анонимный комментирует...

Gueгlain erotic massage Сlaѕsіc Ϻanicuге oг PеԁiсuгeIf yοur toes and handѕ
need some pampeгing, though hе аdapted.
This is a great plaсe to сatсh up
with уour bοdy ѕcrub. Di ѕamping membеri keharuman
pada rambut ia juga menyejukkan κulіt kepаla.

Her ѕupрosed cаuse of dеath in thе 1964 film waѕ" skin suffocation", ωhiсh wаs cheaρ at $20 dοllars fοr a refleхolοgy sеssion or a body sсrub and
relaxing oil mаssage.

Here is my ωeb-site Sensual Massage London

Анонимный комментирует...

Apply 2 to 3 inches of mulch over the plants root system once all foliage is removed and discarded.
If you are working on a riding mower or a mower with an electric starter,
you will also want to disconnect the battery as to prevent any accidental startups while servicing your machine.

Depending on the density of the mulch, one should lay two to six inches of mulch over topsoil in
the vegetable garden.

Feel free to visit my homepage mulching